ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασιάς


monembasia

Η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας ξεκίνησε το 2003.

Η Α' Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2004. Το 2005 εγκρίθηκε η παραλαβή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβάσιας και δόθηκε η εντολή έναρξης της Β' Φάσης από την Επιβλέπουσα Αρχή.

Η Β1 Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2008. Άμεσα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία εκφράσθηκαν οι απόψεις των αρμόδιων φορέων (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ΥΠΕΚΑ κ.ά.). Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβάσιας ενέκρινε και αυτή τη Φάση της Μελέτης, το 2009.

Το 2012, εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της υπό μελέτη περιοχής, ενώ με την υπ' αριθμ. 1/2012 Απόφασή του το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της Β2 Φάσης της Μελέτης.

Τέλος, το 2013 η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβάσιας εγκρίθηκε οριστικά με την υπ' αριθμ. 6371/428/2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2013).

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
xriseis thumb

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

xoriki thumb

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ