Blog

Συμμετοχή στη Διαβούλευση της ΡΑΕ

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Περιβάλλον

Στις 9-6-2015, το Γραφείο, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Δεκαετές Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2017-2026, υπέβαλλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) το ακόλουθο υπόμνημα :

Αξιότιμοι κύριοι,
με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να λάβω μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, εκφράζοντας τις απόψεις μου ως ακολούθως:

 • Το υπό διαβούλευση ΔΠΑ 2017-2026 συντάχθηκε από την ΑΔΜΗΕ σε προκαταρκτικό στάδιο και, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 9-2-2016, προωθήθηκε στην υπηρεσία σας προς έγκριση.
 • Η ΑΔΜΗΕ, στις 23-3-2016, προέβη σε Πρόσκληση – Διακήρυξη με αντικείμενο την «εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2007-2026. Σημειώνω ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανωτέρω Μελέτη προηγείται της έγκρισης ενός Σχεδίου ή Προγράμματος, με αποστολή να εντοπίζει, να περιγράφει και να αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον η εφαρμογή του, καθώς και να διερευνά εναλλακτικά σενάρια υλοποίησής του.
 • Κατά την άποψή μου, το υπό διαβούλευση Πρόγραμμα ανατρέπει θεσμοθετημένα αναπτυξιακά μοντέλα ολόκληρων περιοχών, και μάλιστα χωρίς να έχει εξετασθεί (πόσω μάλλον δημοσιευθεί) η διάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του (αντικείμενο της προαναφερθείσας ΣΜΠΕ). Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
  Στο Κεφάλαιο 3.3 του υπό διαβούλευση Προγράμματος, με τίτλο «Έργα Ανάπτυξης Συστήματος 1ης Τριετίας» και ειδικότερα στο υποκεφάλαιο 3.3.21.1 – Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV 2×200MVA (~2x140MW) Κρήτη – Πελοπόννησος (σελ. 80), παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα που αφορούν την ανωτέρω διασύνδεση. Ένα από τα έργα αυτά είναι και η «Εναέρια Γ.Μ. διπλού κυκλώματος, μήκους 43,9 km, από το τερματικό του πιο πάνω καλωδίου (σ.σ. Τερματικός Συκιάς) έως τον νέο Υ/Σ Ζεύξης ΝΑ Πελοποννήσου». Για τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης σύνδεσης έχω να επισημάνω τα εξής:
  - Ο σχεδιασμός προφανώς δεν έχει λάβει υπ’ όψιν βασικά χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, τόσο θεσμοθετημένα, όσο και υπό άμεση θεσμοθέτηση. Ειδικότερα, καθ’ όλο το μήκος της η χάραξη αυτή διέρχεται από Περιοχές Απολύτου Προστασίας, Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τοπία Διεθνούς Εμβέλειας, αναδασωτέες εκτάσεις, σημαντικότατους Αρχαιολογικούς Χώρους και εγγύς παραδοσιακών οικισμών. Και βέβαια, χωρίς να έχουν εξετασθεί εναλλακτικά σενάρια χάραξης της σύνδεσης ή να έχουν εκτιμηθεί οι σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, καθώς ακόμα δεν έχει καν συνταχθεί η σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
  - Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό του πόσο έχει αγνοηθεί η περιβαλλοντική διάσταση της εφαρμογής του Προγράμματος το εξής παράδοξο: Για μια άλλη σύνδεση («Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας γραμμής 150 kV από το σημείο προσαιγιάλωσης Δυτικής Κρήτης έως τον Υ/Σ Χανίων Ι, μήκους 34 km») του ίδιου έργου (Σύνδεση Κρήτη – Πελοπόννησος), παρότι χωροθετείται παρά της Εθνικής Οδού (Β.Ο.Α.Κ.), προτείνεται η υπογειοποίησή της, ενώ η σύνδεση που προανέφερα προβλέπεται υπέργεια, παρά το ότι περιβάλλεται από φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον ιδιαίτερα σπάνιο και αξιόλογο.
  - Τέλος, η ΑΔΜΗΕ, πράττοντας το λιγότερο ανορθόδοξα, πριν την έναρξη καν της παρούσας διαβούλευσης, προχώρησε στην προκήρυξη σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τοπογραφικής αποτύπωσης, προκειμένου για την κατασκευή της εν λόγω χάραξης (Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης Ν.Α. Πελοποννήσου), προφανώς θεωρώντας τη ως δεδομένη, προεξοφλώντας δηλαδή τη μη τροποποίηση ή / και ακύρωσή της στη φάση της παρούσας διαβούλευσης ή στη φάση της έγκρισης της ΣΜΠΕ που θα ακολουθήσει.

Μετά ταύτα προτείνω: το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2026 να εγκριθεί μαζί με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα προκύψουν από την αντίστοιχη ΣΜΠΕ και, μέχρι τότε, να μην προχωρήσει η υλοποίηση οποιουδήποτε έργου μεταφοράς περιλαμβάνεται σε αυτό.

Ιούνιος 2016
σπυρος πετρολεκας
χωροτάκτης - πολεοδόμος